Nguyễn Công Đoàn

Thành viên 02/11/2016 10:38

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Nguyễn Công Đoàn

Học hàm/Học vị: Tiến sỹ kỹ thuật

Ngày sinh: 23/04/1983

Giới tính: Nam

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Máy tàu thủy, Phòng 112, Nhà H1, Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội

Email: doannc@utt.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan

Ngành học: Hệ động lực tàu thủy

Nước đào tạo: Liên Bang Nga

Năm tốt nghiệp: 2007

  1. Sau đại học:

Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Tổ hợp năng lượng tàu thủy và kỹ thuật hàng hải

Năm cấp bằng : 2009

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga

Bằng tiến sĩ chuyên ngành: Trạm năng lượng tàu thủy và các thành phần của trạm

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:

“Tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ diesel tàu thủy để phát điện trong thiết bị phát nhiệt-điện”

  1. Ngoại ngữ

1:Tiếng Nga                             Mức độ sử dụng: Thông thạo

2: Tiếng Anh                           Mức độ sử dụng: Đọc, dịch tài liệu

  1. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin học văn phòng; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Chứng chỉ nghiệp vụ thợ máy tàu thủy; Chứng chỉ sư phạm giảng dạy tiếng Nga.

III. Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
12/2009 – 12/2012 Bộ môn “Khai thác vận tải đường thủy”, Viện “Công nghệ biển, Năng lượng và Vận tải”, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật quốc gia Astrakhan, Liên Bang Nga Nghiên cứu sinh, trợ giảng
Từ 06/2013 đến nay Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Cơ Khí, Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

V. Quá trình nghiên cứu khoa học

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam 2014 Cấp Bộ Tham gia
2 Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ diesel tàu thủy để chạy máy phát nhiệt điện 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
  1. Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Nơi công bố
1 Нгуен К.Д. Анализ целесообразности форсирования наддувом судовых малоразмерных дизелей [Текст] / К.Д. Нгуен // Материалы четветой международной научно-технической конференции «Автоматизация и энергосбережение машино-строительного и металлургического производств, технология и надежности машин, приборов и оборудования». Т.2.-Вологда: ВоГТУ, 2008. – С. 39-41. ISBN 978-5-87851-362-3. 2008 Liên Bang Nga
2 Нгуен К.Д. Экономические и технические факторы, ограничивающие форсирование дизелей наддувом [Текст] / Нгуен К.Д., Колосов К.К., Дорохов П.А. // Сб. материалов международного научного семинара «Перспективы использования результатов фундаментальных научных исследований в судостроении и эксплуатации флота Юга России». –Астрахань: АГТУ, 2009. – С. 78-83. ISBN 978-5-89154-302-7. 2009 Liên Bang Nga
3 Нгуен К.Д. Модельная экспериментальная установка с термоэлектрическим генератором [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2010. – № 2. – С. 66-70. ISSN 2073-1574. 2010 Liên Bang Nga
4 Нгуен К.Д. Создание инновационного предприятия по проектированию и изготовлению термоэлектрических генераторов [Текст] / К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Материалы Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования университетов, интеграция в региональный инновационный комплекс» Сек. Машиностроение, электроника, приборостроение. – Астрахань: Изд-во АГТУ, – 2010. – Том 4. – С. 14-17. 2010 Liên Bang Nga
5 Нгуен К.Д. Утилизация теплоты отработавших газов в судовых энергетических установках при помощи термоэлектрического генератора [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Высокие технологии и фундаментальные исследования: Сб. трудов десяткой международной научно-практической конференции «исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург, 09-11.12.2010г.). – С.: Изд-во Политехнический университет, 2010. – Том 2. – С. 176-178. 2010 Liên Bang Nga
6 Нгуен К.Д. Расчетно-теоретические исследования использования термоэлектрического генератора на судах типа РО-8 [Текст] / К.Д. Нгуен, К.Р. Халыков // Будущее машиностроения России: сб. тр. Всеро. конф. молодых ученых и специалистов. (г. Москва, 22-25.09.2010г.) / МГТУ имени Н.Э. Баумана. –М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – С. 183-184. ISBN 978-5-4253-0016-4. 2010 Liên Bang Nga
7 Нгуен К.Д. Методика расчета и оценки параметров экспериментального термоэлектрического генератора [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2011. – № 1. – С. 84-91. ISSN 2073-1574. 2011 Liên Bang Nga
8 Нгуен К.Д. Применение термоэлектрических генераторов как средство утилизации сбросной теплоты судовых дизелей [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2011. – № 3. – С. 78-83. ISSN 2073-1574. 2011 Liên Bang Nga
9 Bằng sáng chế № 108214 Liên Bang Nga “Thiết bị tận dụng nhiệt năng khí thải trên trạm năng lượng tàu thủy”. 2011 Liên Bang Nga
10 Нгуен К.Д. Теоретический и экспериментальный анализ тепловых выбросов с отработавшими газами судовых дизелей [Текст] / К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2012. – № 1. – С. 117-122. ISSN 2073-1574. 2012 Liên Bang Nga
11 Нгуен К.Д. Целесообразность внедрения нетрадиционных источников энергии [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Материалы Международной научно-практической конференции «Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского шельфа» (г. Астрахань, 07.09.2012г.). – Астрахань: Изд-во АГТУ, – 2012. – С. 73-77. ISBN 978-5-89154-469-7. 2012 Liên Bang Nga
12 Nguyễn Công Đoàn. Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí xả động cơ diesel tàu thủy để chuyển hóa trực tiếp thành điện năng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chào mừng Hội nghị Khoa học Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực lần thứ 8, Số 27, trang 64 – 66. ISSN 1859-3585, năm 2015. 2015 Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
13 Nguyễn Công Đoàn, Phạm Như Nam. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nhiệt khí xả của động cơ diesel máy xây dựng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chào mừng Hội nghị Khoa học Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực lần thứ 8, Số 27, trang 43 – 45. ISSN 1859-3585, năm 2015. 2015 Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
14 Nguyễn Công Đoàn, Trần Trọng Tuấn, Vũ Ngọc Khiêm, Phùng Văn Được, Nguyễn Hà Hiệp, Nguyễn Hoàng Vũ. Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015, trang 203 – 207. ISSN 2354-0818. 2015 Tạp chí Giao thông vận tải, số 10/2015
15 Nguyễn Công Đoàn, Trần Trọng Tuấn. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ số nén đến các thông số kỹ thuật – kinh tế của động cơ diesel tàu thủy Yanmar S185L-ST. Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015, trang 208 – 210. ISSN 2354-0818. 2015 Tạp chí Giao thông vận tải, số 10/2015


Xác nhận của Cơ quan
                                        Ngày 20  tháng 9  năm 2016.

                                                                                               Người khai ký và ghi rõ tên

 

 

 

 Nguyễn Công Đoàn

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *